Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Home » Informator » Porady i dokumenty do pobrania

Porady i dokumenty do pobraniaZgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu Cywilnego o umowie ubezpieczenia, która weszła w życie 10 sierpnia 2007 r. (obowiązuje dla polis zawartych od tego dnia) umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu po nie opłaceniu składki bądź raty składki. Dokładnie mówi o tym wprowadzony art.814 §3 K.C. który stanowi, że rozwiązanie umowy w przypadku zwłoki jest możliwe wyłącznie po wezwaniu klienta do zapłaty w dodatkowym 7-dniowym terminie – i to tylko wtedy, jeśli taką możliwość przewiduje OWU.
„§ 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
§ 2. Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została za-płacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.
§ 3. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.”
W dniu 11 lutego 2012 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, które w istotny sposób zmodyfikowały regulacje związane z zawieraniem i rozwiązywaniem obowiązkowych umów ubezpieczenia, w tym również zasadą automatyzmu (zwaną również klauzulą prolongacyjną).
Jeżeli:
- wypowiedzenie wyślemy listem w Poczcie Polskiej rozwiąże się ona w dniu nadania tego listu (zachowujmy dowody nadania listu), 

- w przypadku skorzystania z innego sposobu wypowiedzenia, np. wysłania listu u operatora pocztowego, który nie jest operatorem wyznaczonym – rozwiąże się ona z dniem otrzymania wypowiedzenia przez ubezpieczyciela,

- w przypadku składania wypowiedzenia agentowi ubezpieczeniowemu zakładu ubezpieczeń, któremu chcemy wypowiedzieć umowę – rozwiąże się ona z dniem doręczenia wypowiedzenia agentowi.
Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności. Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie umowa OC nie odnowi się automatycznie (z mocy ustawy) na kolejne 12 m-cy.
Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi automatyczne jej wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia.
Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia OC w innym zakładzie ubezpieczeń. Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną. Wypowiedzenie takie można złożyć najwcześniej w
pierwszym dniu ochrony umowy wznowionej przez ubezpieczyciela.

 
Zbywca jest zobowiązany przekazać kupującemu dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia oc oraz w ciągu 14 dni zgłosić sprzedaż pojazdu do ubezpieczyciela. W związku ze sprzedażą pojazdu prawa i obowiązki z tytułu zawartej umowy przejmuje nabywca.
Nabywca może korzystać z ochrony ubezpieczenia OC na podstawie umowy jaką otrzymał od zbywcy do końca okresu, na który została zawarta. Może również wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu dopóki umowa jest ważna. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC może wnioskować o dokonanie rekalkulacji składki – wystawiamy aneks (dopłata lub nadpłata, Uwaga: przy nadpłacie wymagane jest także przygotowanie wniosku o zwrot składki dla nabywcy). Rekalkulację wykonujemy także, gdy nabywca zwróci się o przepisanie polisy na niego.

UWAGA dla nabywcy – w tym przypadku nie następuje automatyczne wznowienie umowy na kolejny okres ubezpieczenia.
Zwrot składki z polisy oc dla zbywcy po sprzedaży pojazdu jest uzależniony od tego czy nabywca wypowiedział przekazaną umowę OC. Jeśli tak to najdogodniejszą formą wypłaty jest przelew na wskazany przez klienta rachunek bankowy. Zwrot składki przysługuje również w przypadku złomowania pojazdu a także innych określonych w ustawie.
 
ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE UMOWY UBEZPIECZENIA

Źródło: www.rzu.gov.pl/serwis-prawny/wzory-pism

do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: