Euroagent - ubezpieczenia Bydgoszcz, Świecie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód

Home » Oferta » Likwidacja szkód

Likwidacja szkód • należy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, pomoc lekarską osobom poszkodowanym w wypadku (wezwać pogotowie),
 • gdy uczestnicy wypadku odnieśli obrażenia, lub gdy wypadek powstał w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, należy niezwłocznie powiadomić policję, numer alarmowy 112 lub 999
 • należy udzielić osobom poszkodowanym niezbędnych informacji dotyczących zawartego ubezpieczenia OC (nazwa zakładu ubezpieczeń, numer polisy OC) jak też uzyskać od innych uczestników wypadku dane dotyczące ich ubezpieczenia OC.
Szkody należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub w oddziale ubezpieczyciela - patrz: INFORMATOR - Zgłaszanie szkód
Szkodę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należy zgłosić niezwłocznie. Najkrótszy termin przedawnienia roszczeń o naprawienie tego rodzaju szkód wynosi 3 lata od daty zdarzenia. W zależności od okoliczności w jakich doszło do powstania szkody termin ten, zgodnie z przepisami prawa cywilnego, może być jednak dłuższy. 

W przypadku ubezpieczenia Autocasco oraz ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, szkodę należy zgłosić do 7 dni od zajścia wypadku. Natomiast w razie kradzieży, pożaru samochodu czy uszkodzenia szyb, szkodę należy zgłosić w ciągu 2 dni od daty zdarzenia lub dnia powzięcia wiadomości o kradzieży.
W zależności od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody regulowane są w odmiennych aktach prawnych:

1) w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych-  termin likwidacji szkody określony jest w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), który stanowi, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. 

Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu, gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. 

Ustawa przewiduje jeden wyjątek od tej zasady - przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub też określenie wysokości odszkodowania uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zakład ubezpieczeń jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we własnym zakresie i zastosowanie tego przepisu jest możliwe jedynie w szczególnych przypadkach. 
Jednak bezsporną część świadczenia (czyli uznaną przez ubezpieczyciela do wypłaty) zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wypłacić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Osoba uprawniona do odszkodowania nie może odmówić przyjęcia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjęcie nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń. Trzeba pamiętać, że dochodzenie tych roszczeń nie będzie jednak możliwe wówczas, gdy zostanie zawarta ugoda - ugoda jest umową, jej postanowienia wiążą obie strony. Jej rozwiązanie wymaga porozumienia się obu stron i w praktyce jest mało realne. W przypadku wypłaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyć, iż nie stanowi ona pełnego zaspokojenia zgłaszanych roszczeń.

W przypadku niemożności zaspokojenia roszczeń poszkodowanego w całości lub w części w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń jest zobowiązany wskazać na piśmie przyczyny zwłoki, jak również przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska co do wypłaty odszkodowania. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3a powołanej wcześniej ustawy, w przypadku nie wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopełnienia obowiązku powiadomienia poszkodowanego na piśmie o przyczynach zwłoki i przypuszczalnym terminie wypłaty odszkodowania, poszkodowany ma możliwość powiadomienia o tych nieprawidłowościach Komisję Nadzoru Finansowego, która zastosuje wówczas przewidziane prawem środki nadzorcze. W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu dodatkowo przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe.
Ponadto zgodnie z nowelizacją art. 14 ust. 4 ww. ustawy, która weszła w życie w dniu 11 lutego 2012 r., jeżeli zakład ubezpieczeń w powyższych terminach nie ustali ważności umowy ubezpieczenia obowiązkowego ani osoby odpowiedzialnej za szkodę, właściwy do wypłaty odszkodowania jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wobec czego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest niezwłocznie przesłać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgromadzoną dokumentację, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

2) w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. autocasco, mieszkania i domu, czy też OC w życiu prywatnym, termin zakończenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 k.c., ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 

Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 

Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Zgodnie z § 3 powołanego artykułu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie)  lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać inne terminy, lecz tylko takie, które są korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niż terminy określone w przepisach kodeksu cywilnego. 

Także w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych - zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) - jeżeli zakład ubezpieczeń nie zachowa terminu wypłaty odszkodowania przewidzianego w umowie, lub też w kodeksie cywilnym, jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemożności zaspokojenia zgłaszanych roszczeń.

W przypadku wystąpienia nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do świadczenia przysługują odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje innej wysokości odsetek.

W procesie likwidacji szkody zdarza się, iż ubezpieczający kwestionują wysokość odszkodowania. W przypadku zakwestionowania stanowiska zakładu ubezpieczeń i wniesienia odwołania, zakłady ubezpieczeń - choć najczęściej niesłusznie - traktują je jako zgłoszenie okoliczności wymagających wyjaśnienia, a co za tym idzie pozwalających na wypłatę odszkodowania w terminie 14 dni po ich wyjaśnieniu. Zdarza się także, iż zakłady ubezpieczeń, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalają termin np. 30-dniowy odpowiedzi na pismo złożone przez skarżącego.

Procedury te jednak nie wiążą osoby składającej to pismo, gdyż jedynymi wiążącymi terminami są terminy zawarte w powyżej omówionych przepisach regulujących kwestię terminu likwidacji szkody. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne, które wprowadzałyby odrębny termin odpowiedzi na pismo odwoławcze od stanowiska zakładu ubezpieczeń. Nadto, zauważyć należy, iż zakwestionowanie stanowiska zakładu ubezpieczeń przez osobę składającą odwołanie jest najczęściej jedynie żądaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zakład ustaleń, a nie zgłoszeniem okoliczności wymagających wyjaśnienia. Dlatego też, w związku z faktem, iż składane odwołania mają najczęściej ścisły związek z przyjęciem przez zakład ubezpieczeń błędnych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyć się w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkować ewentualnym naliczeniem odsetek za zwłokę w likwidacji szkody.

Zdarzają się również przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakładowi ubezpieczeń dodatkowe informacje mające wpływ na proces likwidacji szkody, bądź kwestionuje rozwiązania przyjęte przez zakład ubezpieczeń, np. na podstawie błędnych bądź niepełnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania - wówczas odwołanie takie w pewnych sytuacjach może być zakwalifikowane jako okoliczność do wyjaśnienia, jednak winna być ona wyjaśniona w możliwie najkrótszym terminie, tj. przy zachowaniu miernika należytej staranności wymaganego od profesjonalisty jakim jest zakład ubezpieczeń.
1. Szkoda komunikacyjna
 • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane na druku "Wspólnego oświadczania o zdarzeniu drogowym" lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie),
 • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
 • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
 • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem). 
LIKWIDACJA SZKÓD - wzory pism - patrz: INFORMATOR - Zgłaszanie szkód

2. Zalanie
 • potwierdzenie administracji o zgłoszeniu zalania w powyższych przypadkach
 • zestawienie pisemne uszkodzonego lub zniszczonego mienia ruchomego z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 • pisemne oświadczenie osoby odpowiedzialnej za powstanie szkody,
 • inne dokumenty, wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.
3. Przepięcie
 • zestawienie pisemne uszkodzonego lub zniszczonego mienia ruchomego z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 •  opinia zakładu dokonującego naprawy o przyczynie powstania szkody,
 • potwierdzenie własności uszkodzonego mienia (np. faktury, rachunki),
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.
4. Szkoda w uprawach
 • potwierdzenie tytułu własności działki, na której została uszkodzona uprawa (np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa dzierżawy),
 • wnioski o dopłaty bezpośrednie,
 • umowa kontraktacji,
 • mapki geodezyjne,
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.
5. Kradzież
a. Osoby fizyczne:
 • potwierdzenie zgłoszenia na policji faktu włamania,
 • potwierdzenie tytułu własności skradzionego mienia (np. dowody zakupu, karty gwarancyjne, zdjęcia),
 • zestawienie pisemne skradzionego mienia ruchomego, z określeniem wartości na dzień szkody i roku nabycia,
 • inne dokumenty wskazane przez likwidatora w trakcie likwidacji szkody.
b. Podmioty gospodarcze:
 • potwierdzenie zgłoszenia na policji faktu włamania kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopia nadania numeru NIP lub oświadczenie, że podmiot nie jest płatnikiem podatku VAT,
 • dodatkowo, w zależności od charakteru szkody oraz formy prowadzenia dokumentacji ewidencyjno-księgowej przez podmiot gospodarczy, do likwidacji szkody w środkach obrotowych mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty

do góry
Euroagent Sp. z o.o.
85-624 Bydgoszcz, ul. 11 Listopada 1A
KRS 0000245800 - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy
NIP 967-12-28-930, REGON 340090273
Kapitał zakładowy 246.000 zł opłacony w całości.
Polisa od odpowiedzialności cywilnej 1.500.000 €
Realizacja: